Magyar – angol két tanítási nyelvű képzés 2890 Tata Tanoda tér 5.   Tel: 34/587-560   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

 

A magyar-angol két tanítási nyelvű osztályt 34 fővel indulnak. A felvételt nyert diákok az előkészítő évben heti 20 órában tanulják az angol nyelvet. A következő négy évben az angol nyelvet célnyelvként tanulják tovább, nyelvi tanulmányaik kiegészülnek az angol nyelvhez kapcsolódó civilizációs ismeretekkel. Az egyes tantárgyak idegen nyelvű tanulása a 9. évfolyamon kezdődik, és tanévenként a kötelező óraszám 35%-a angol nyelvű. Képzésünket anyanyelvi tanár segíti.

A képzés keretében fontosnak tartjuk, hogy a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy felsőfokú tanulmányaikat akár magyarul, akár angolul folytassák, legyenek képesek az idegen nyelven való gondolkodásra, a kommunikációban az idegen nyelv magas szintű alkalmazására. Korszerű és versenyképes angol nyelvtudás megszerzésére van lehetőség. Mivel tantárgyakat is tanulnak angol nyelven, különféle szakterületek szókincsét is elsajátíthatják diákjaink. Nemzetközi cserekapcsolatok és projektek keretében (Comenius, Erasmus plus) ezeket az ismereteket a gyakorlatban is alkalmazhatják.

Az érettségi vizsgán angol nyelvből emelt szinten, továbbá az angolul tanult tantárgyak közül legalább kettőből angolul (közép- vagy emelt szinten) kell vizsgázni. A vizsga jó szintű teljesítése esetén az érettségi bizonyítvány egyenértékű a felsőfokú állami nyelvvizsgával.

A gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében az emelt szintű érettségire felkészítő csoportjainkban a két tanítási képzésben résztvevők is bármilyen irányú továbbtanulásra felkészülhetnek a magas szintű nyelvtanulás mellett.

Az Eötvös József Gimnázium tanárai és tanulói 2000 óta vesznek részt a Tempus Közalapítványon keresztül meghirdetett európai uniós pályázatokon. Ezek a pályázatok – mint például a Comenius Iskolai Együttműködési programja, a „Víz – Minden folyik” elnevezésű projekt, illetve az Erasmus plus program keretében megvalósuló természettudományos projekt – lehetőséget nyújtanak többek között arra is, hogy iskolánk tanulói kapcsolatot létesítsenek az Unió más tagállamaiban tanuló diáktársaikkal. Kapcsolataikon keresztül pedig alkalmuk adódjon arra, hogy személyes, külföldi látogatásaik során megismerjék uniós kortársaik nyelvét, gondolkodását, kultúráját, hagyományait.

 

 

Beiskolázási tájékoztató

 

   
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes