Beiskolázási tájékoztató 2019/2020. tanév  

Felvételi tudnivalók

 

Ideiglenes felvételi lista

 

A feladatellátási hely kódja (FEH) : 001

5 évfolyamos tanulmányi területek

02 tagozatkód: Arany János Tehetséggondozó Program
A hátrányos helyzetű diákok lehetősége önkormányzati pályázattal.

03 tagozatkód: magyar-angol két tanítási nyelvű
A tantárgyak egy részének oktatása angol nyelven folyik.

4 évfolyamos tanulmányi területek (tagozatok) kódjai

04 tagozatkód: német nyelvi tagozat
05 tagozatkód: matematika tagozat
06 tagozatkód: biológia kémia tagozat
07 tagozatkód: humán tagozat
08 tagozatkód: általános négy évfolyamos képzés

Igazolt sportolók jó tanulmányi eredménnyel kerülhetnek a fenti osztályokba, ha vállalják a köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv teljesítését.

Jelentkezés és felvétel a 9. évfolyamra

Az Eötvös József Gimnázium 9. évfolyamára jelentkezőknek a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapot kell megírniuk az írásbeli vizsgán.

A tanulóknak 2018. december 7-ig a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára .

Ez a jelentkezési lap csak a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára vonatkozik, nem helyettesíti a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lapot, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni.

A „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-ot abba a középiskolába kell benyújtani december 7-ig, ahol a nyolcadikos diák a felvételit meg kívánja írni. Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli felvételi vizsgára.

A vizsga egységesen a középiskolákban, így az Eötvös József Gimnáziumban is

2019. január 19-én, szombaton 10 órakor lesz.

Ha a tanuló a felvételi időszakban több olyan középiskolába jelentkezik (2019. február 18-ig), amelyik előírta az előzetes írásbeli vizsgán való részvételt, akkor maga dönti el, melyik intézménybe nyújtja be az egységes írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben, a felvételi eljárás keretében hová jelentkezik majd, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. Vizsgaismétlésre nincs mód, mindenki csak egyszer tehet írásbeli vizsgát .

Azok, akik január 19-én nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán

2019. január 24-én 14 órától pótló felvételit írhatnak.

Mivel az írásbeli vizsga pontszámát a tanuló minden olyan középiskolába továbbviheti, ahová jelentkezik, és az intézmény kötelezővé tette az írásbeli vizsgán való részvételt, a feladatlapok javítását egységesen, központilag kiadott útmutató alapján végezzük. A megírt, kijavított, értékelt feladatlapot más középiskola nem kérheti be, nem értékelheti újra.

A kijavított feladatlapokat 2019. január 24-én (csütörtökön) 9-17 óráig, tekinthetik meg és tehetnek észrevételt a vizsgázók.

Ezen a napon értesülhetnek az írásbeli vizsgán elért eredményeikről , ekkor kapják meg a nevükre kiállított „Értékelő lap” -ot, amelyen a feladatonként részletezett és az összesített pontszám található.

Annak érdekében, hogy a középiskolai jelentkezési határidőt mindenki pontosan betarthassa, kérjük a felvételiző diákokat vagy szüleiket, hogy január 24-én 9 és 17 óra között személyesen vegyék át az „Értékelő lap”-okat.

Az írásbeli felvételi vizsga

2019. január 19-én 10 órakor a jelentkezők anyanyelvből és matematikából írnak központi vizsgafeladatot. A gyakorló pedagógusok és mérési szakemberek bevonásával készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

Az írásbeli vizsga 2 x 45 percet vesz igénybe.

A korábbi évek központi írásbeli feladatlapjai az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthetők az alábbi elérhetőségen:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok .

Az Nkt. 4.§ 3. és 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű , illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára az iskola biztosítja a hosszabb megoldási időt, lehetővé teszi az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz alkalmazását. Kérjük, a szakértői véleményt és kérvényüket csatolják a jelentkezési laphoz, hogy a gimnázium igazgatója dönthessen az írásbeli felvételi módjáról.

A 9. osztályokba az általános felvételi eljárás során kerülhetnek be a nyolcadikosok. Jelentkezni a központilag kiadott jelentkezési lapon lehet 2019. február 18-ig.

A központi jelentkezési lap mellé kérjük, csatolják

  • a január 19-én megírt írásbeli felvételi vizsga „Értékelő lap”-ját vagy annak másolatát
  • azok akik a köznevelési típusú sportiskolai csoportba szeretnének bejutni sportorvosi igazolást hozzanak a beiratkozásra.

Az angol két tanítási nyelvű osztályba 34 főt veszünk fel.

Az AJTP osztályba 30 főt veszünk fel.

A három négy évfolyamos osztályba összesen 90 (3x30) főt.

5 évfolyamos tanulmányi területek

02 tagozatkód : Arany János Tehetséggondozó Program

A hátrányos helyzetű diákok lehetősége önkormányzati pályázattal. Pályázati határidő: 2018. december 11.

03 tagozatkód : magyar-angol két tanítási nyelvű

A történelem, biológia, földrajz, informatika és célnyelvi civilizáció tantárgyak oktatása angol nyelven folyik.

 

4 évfolyamos tanulmányi területek (tagozatok) kódjai

04 tagozatkód: német nyelvi tagozat (heti 6 óra német és +1 óra matematika)

05 tagozatkód : matematika tagozat (heti 6 óra matematika +1 óra első nyelv)

06 tagozatkód : biológia-kémia tagozat (biológia óraszáma 2-2-5-6, kémia 2-4 és + 1 óra első nyelv és matematika)

07 tagozatkód : humán tagozat (+1 óra magyar, történelem, első nyelv és matematika)

08 tagozatkód : általános négy évfolyamos (+2 óra informatika és +1 óra első nyelv és matematika)

Igazolt sportolók jó tanulmányi eredménnyel kerülhetnek a fenti osztályokba, ha vállalják a köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv teljesítését.

A jelentkezők rangsorolása

A központi írásbeli felvételi vizsgán és az általános iskolában elért tanulmányi eredményeket a következőképpen vesszük figyelembe a felvételi döntésünk kialakításakor a 02-es kódú Arany János csoport kivételével az összes megjelölt tagozatra (03-08) egységesen.

Az anyanyelvi és a matematikai feladatsor 50-50 pontját megduplázzuk, így az írásbeli felvételin 200 pontot lehet szerezni. Az általános iskola felső tagozatán elért osztályzatok alapján további 100 pont adható a jelentkezőknek. A központi jelentkezési lapon közölt osztályzatokat ötödiktől a nyolcadik félévéig - a készségtárgyak kivételével (ének, rajz, testnevelés) - átlagoljuk és hússzal megszorozva egészre kerekítjük.

Például, ha minden tantárgy jeles , az átlag 5, ez 5x20=100 hozott pont; ha minden tantárgy átlaga 4,1, akkor ez 4,1x20=82 hozott pontot jelent.

Összesen tehát 300 pontot lehet elérni a felvételi során.

Az elért pontszámok alapján tanulmányi területenként külön rangsoroljuk a hozzánk jelentkezőket. A rangsorolásnál nem vesszük figyelembe, hogy az iskolánkban hányadik helyen jelölte meg az adott tagozatkódot. A korábbi évek statisztikája azt mutatta, hogy a tanulók 75-80%-át abba az iskolába és arra a tagozatra veszik fel, amelyiket az első helyen jelölt meg a győri központba beküldött jelentkezési lapon.

Pontazonosság esetén a rangsor elkészítésekor előbbre soroljuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, vagy ezt követően azt a jelentkezőt, aki tatai, vagy akinek sajátos helyzete indokolja.

Bővebb információ Gálik András igazgatóhelyettestől a 0630-3391-811-es telefonon kapható.

02 tagozatkód: Arany János Tehetséggondozó Program

Intézményünk 2019 szeptemberében egy legalább 26 fős osztályt indít az Emberi Erőforrások Minisztériuma Arany János Tehetséggondozó Programjának keretében. E program célja, hogy segítse a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű, tehetséges diák továbbtanulását, akinek a hátrányos helyzete nem teszi lehetővé, hogy a benne rejlő átlagon felüli képességeit kibontakoztathassa.

Jelentkezhet minden olyan nyolcadikos tanuló, aki

•  hátrányos helyzetű, vagyis a jegyző megállapította a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, vagy a tanulót tartós nevelésbe vették, vagy a gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve

•  a gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult.

A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy a Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül kellett-e az érintett tanuló érdekében intézkednie.

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek olyan gimnáziumokban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Komárom-Esztergom megyében kizárólag gimnáziumunkban indul ilyen osztály. Az ide bekerülő gyerekeket egyben kollégiumunkba is felvesszük. Bejáróként nem lehet részt venni a programban, mert annak szerves része a kollégiumi élet.

A programba a települési önkormányzat jelölhet diákokat. A jelölés részletes feltételeit az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívásában ( www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma ) és intézményünk honlapján olvashatják.

A szükséges nyomtatványok és információk intézményünkben is beszerezhetők, valamint gimnáziumunk honlapjáról ( www.eotvos-tata.sulinet.hu ) letölthetők.

Pályázati határidő: 2018. december 11.

Kérjük azokat a tanulókat, akiknek a pályázatát hozzánk nyújtják be, hogy
2018. december 7-ig juttassák el gimnáziumunkba jelentkezési lapjukat
a központi írásbeli vizsgára.

A pályázó tanulóknak 2019. január 18-án és 19-én „bentlakásos programon" kell részt venniük.

Ennek keretében felmérjük a tanulók képességeit, alkalmasságát, szándékait. Megírják a központi írásbeli felvételi vizsgát, megismerkednek a gimnáziumban és a kollégiumban folyó munkával, tevékenységi formákkal. E hétvége teljesítménye alapján alakítjuk ki véleményünket a programba bekerülni kívánó diákokról.

A felvételi pontok kiszámításakor figyelembe vesszük az általános iskola 7. év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait magyar nyelv és irodalomból, történelemből, idegen nyelvből, matematikából és egy szabadon választott természettudományi tantárgyból (ez 25 pont lehet). Hozzáadjuk a központi írásbeli feladatlapok eredményét magyar nyelvből és matematikából ( 25-25 pont), valamint a tanulási képességeket mérő feladatok eredményét ( 25 pont ). Ennek alapján az Arany János Tehetséggondozó Programra jelentkezők a felvételi eljárásban 100 pontot szerezhetnek. A rangsorban a köznevelésről szóló törvény szerinti hátrányos helyzetű tanulók az összes pontszámuk 1,1-szeres értékével szerepelnek.

A „bentlakásos hétvége” programja

január 18. péntek 13,30 érkezés

14,00 tájékoztató a szülőknek és a diákoknak

15,00 foglalkozás a diákok számára

január 19. szombat 10,00 magyar nyelvi feladatlap megírása

11,00 matematikai feladatlap megírása

12,30 a szülők érkezése

Azok a pályázók, akik január 18-án és 19-én nekik fel nem róható ok ( orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb .) miatt nem tudtak részt venni a felvételin, 2017. január 24-én14 órától pótló felvételit írhatnak és január 25-én „bentlakásos” programon vesznek részt.

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket arról, hogy az Arany János Tehetséggondozó Program pályázati elbírálása 2019. február 8-ig befejeződik, és az eredményről értesítjük a pályázókat.

A programba fölvett tanulók előkészítő osztállyal kezdik tanulmányaikat . Ennek keretében emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet, az informatikát, valamint a Program célkitűzéseinek megfelelően tanulásmódszertan és kommunikáció, valamint önismeretórák keretében segítséget kapnak a nehézségeik leküzdésére.

Az előkészítő év után a diákok a 4 évfolyamos gimnáziumi tagozatunk programja alapján folytatják tanulmányaikat, bármilyen továbbtanulási irányra felkészülhetnek.

Az Arany János - osztály tanulói mind a gimnáziumban, mind a kollégiumban továbbra is együtt maradnak. Tanulmányi, kulturális, közösségi és sportolási tevékenységüket az ötéves program során mindvégig támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A gimnáziumban és a kollégiumban is kiemelt figyelmet fordítunk a diákok személyiségének fejlődésére, tanulmányi haladására.

Az Arany János Tehetséggondozó Program iránt érdeklődő szülőket és diákokat is várjuk a nyílt napok rendezvényeire.

Amennyiben a jelentkezéshez további tájékoztatás szükséges, érdeklődni lehet az Eötvös József Gimnáziumban telefonon, e-mailben vagy személyesen Szabó Andrea programfelelősnél ( 06-30-432-2778 / andrea.maria.szabo@gmail.com ).

 

Általános tudnivalók

Az idegen nyelvek oktatásáról

A gimnáziumban két idegen nyelv tanulása kötelező. A 9-12. osztályban párhuzamosan tanítjuk a két idegen nyelvet, bármilyen párosításban, de felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az első és második nyelv követelményrendszere eltérő. Ezért a korábban tanult német, illetve angol nyelv folytatását biztosítjuk első nyelvként. Második nyelvként a következő lehetőségek közül választhatnak a diákok:

angol, francia, német, spanyol, orosz.

Németből és angolból továbbra is kezdő, középhaladó és haladó csoportok indulnak. Az idegen nyelveket az egyes évfolyamokon lehetőség szerint azonos tanítási órákba osztjuk be. Így a korábban tanult angol, illetve német nyelvből a tanulók valódi tudásszintjüknek megfelelő csoportokba kerülhetnek, továbbá a tanulók osztályokba történő besorolása nem korlátozza az idegen nyelvek szabad választását. A nyelvi tudásszint felmérését szeptemberben, az első tanítási héten végezzük.

A szabadon választott órakeret terhére az iskolánkba felvett minden tanuló heti 1 többletórában tanulja az első nyelvet a 9-10. évfolyamon. A 11-12. évfolyamon azok számára, akik nem emelt szintű nyelvi érettségire jelentkeznek, az első és a második nyelvből is szervezünk – igény szerint –délutáni foglalkozásokat.

A megye egyetlen DSD-iskolájaként tantervbe ágyazottan lehetőséget nyújtunk diákjainknak a DSD II–vizsgára való felkészülésre (Deutsches Sprachdiplom - C1 típusú, felsőfokú nyelvvizsga) és a vizsga letételére.

Ez a nyelvvizsga a magyarországi egyetemeken többletpont megszerzését jelenti a felvételi pontszámításban, Németország egyetemein pedig a tanulmányok nyelvi alapfeltétele a DSD-vizsga.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők és a jelentkező tanulók figyelmét, hogy állami nyelvvizsgát az akkreditált nyelvvizsgaközpontokban, valamint az érettségi vizsgán az emelt szintű érettségivel szerezhetnek. Az érettségi bizonyítvány csak akkor lesz egyenértékű a B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgával, ha az emelt szintű nyelvi érettségi teljesítménye 60%-os vagy annál jobb.

A kulturális lehetőségekről

Iskolánkban évek óta működik énekkar és képzőművészeti kör. A 9. évfolyamosok három ifjúsági hangversenyen vesznek részt. Minden tanévben megrendezzük az iskolai szavalóversenyt és a különböző anyanyelvi versenyeket. A szülőknek gálaműsoron mutatkoznak be művészeti csoportjaink. Rendszeresek a budapesti színházlátogatások és más kulturális programok. Gyakran fogadunk neves művészeket, tudósokat, közéleti szereplőket az Eötvös-szivárvány keretében is.

A diákéletről

A gimnáziumban és a kollégiumban a diákmozgalmat a Diákönkormányzat (DÖK) szervezi. A DÖK képviseli és védi a diákok jogait, érdekeit. Az érdekvédelmet a DÖK Választmánya koordinálja, mely testületet az osztályok, valamint a gimnáziumban működő diákkörök képviselői alkotják. A DÖK Választmánya havonta ülésezik, megbeszélést folytat a diákságot érintő kérdésekről, javaslatokat tesz a diákokat érintő tantestületi döntések meghozatalához. Az évfolyamok képviselői alkotják a DÖK elnökségét, ők rendszeresen egyeztetnek az iskolavezetéssel a diákságot érintő kérdésekről.

A DÖK hasonlóan fontos feladata a tanítás melletti diákélet szervezése. Hagyományosan rendezi a diáknapot, az elsősök avatását, a diákkirály-választást és más kulturális programot. A DÖK támogatja öntevékeny diákkörök szerveződését, működését. Az iskolai sportversenyek, házibajnokságok jelentős részét is diákok szervezik. A DÖK feladatának érzi, hogy segítse a tanítási és a tanításon kívüli idő minél tartalmasabb eltöltését.

Sok tehetséges diák kiemelkedő sport-, kulturális vagy tanulmányi eredményéhez hozzájárult az alapítvány anyagi segítsége. A következő években is számítunk rá, hogy a szülők támogatják alapítványunkat. A szülők, a cégek a Tatai Eötvös József Tehetséggondozó Alapítvány számlájára (11740047-20111274) fizethetik be adományaikat.

 

2018. november 19. hétfő 14.45
tantárgy tanár csoport terem
Matematika Tóth Zsuzsanna 9. KNY (angol tagozat) fsz. 8.
Biológia Jankyné Jurecska Mária 10. C (biológia-kémia tagozat) II. 54.
Magyar Farkas Valéria 9. B (Arany János Tehetséggondozó Program) fsz. 11.
Fizika dr. Szeidemann Ákos 9. D2 (matematika tagozat) II. 51.
Történelem Antretter János 11. E (humán tagozat) I. 20.
 
2018. november 20. kedd 14.45
tantárgy tanár csoport terem
Angol nyelv Tóth Gáborné 9. B/1 (Arany János Tehetséggondozó Program) fsz. 13.
Matematika Barna Katalin 9. B/2 (Arany János Tehetséggondozó Program) fsz. 12.
Biológia (angol nyelven) Takács Kata 12. A (angol tagozat) II. 54.
Történelem Száraz-Nagy Róbert 9. E (humán tagozat) I. 28.
Magyar Csúzyné Harasztos Julianna 9. D (matematika tagozat) fsz. 11.
Német nyelv Karch Ildikó 9. E (német tagozat) fsz. 8.
Kémia Pataki Zsuzsanna 9. C (biológia-kémia tagozat) II. 51.
 
2018. november 21. szerda 14.45
tantárgy tanár csoport terem
Történelem (angol nyelven) Nagyné Sóvágó Anna 9. A (angol tagozat) I. 19.
Matematika Krisztin-Németh Andrea 9. D (matematika tagozat) fsz. 11.
Angol nyelv Horváth Krisztián 9. KNY (angol tagozat) II. 49.
Francia nyelv Volomné Somorjai Hajnalka 10. évfolyam I. 20
Magyar Czina Lászlóné 9. E (humán tagozat) fsz. 14.
Biológia Takács Kata 10. A (angol tagozat) II. 54.

 

November 21-én, szerdán 16 órakor tájékoztatót tartunk a szülőknek a gimnázium dísztermében.

 

 

Eljére

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

 

 

   

Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes