Beiskolázási tájékoztató 2020/2021. tanév  

Felvételi tudnivalók

Nyílt napok

2019. november 18. hétfő 14.45

Tantárgy Tanár neve Osztály, csoport Terem
Magyar irodalom Csúzyné Harasztosi Julianna 9. E Humán 11
Angol nyelv Mesterné Somogyi Gabriella 9. AJTP 28
Angol nyelv Tóth Gáborné 9. KNY/2 33
Biológia Jankyné Jurecska Mária 11. C Bi-kém. 54
Fizika dr. Szeidemann Ákos 11. D/1 30

 

2019. november 19. kedd 14.45

Tantárgy Tanár neve Osztály, csoport Terem
Történelem Naszák István 9. E Humán 23

Történelem angol nyelven

Volom Viktor 9. A/2 14
Angol nyelv Romankovics Mirtill 9. KNY 49
Magyar irodalom Czina Lászlóné 10. E hum 11
Matematika Hévizi Márta 9. AJTP 33
Német nyelv Bothné Hegyháti Anna 9. C, D 19

 

2019. november 20. szerda 14.45

Tantárgy Tanár neve Osztály, csoport Terem
Földrajz angol nyelven Lukácsné Zubor Zsuzsanna 9. A/2 49
Magyar nyelv Szabó Andrea 9. AJTP 19
Matematika Tóth Rita 9. D/1 33
Kémia Pataki Zsuzsa 9. C Bi-kém. 51
Biológia angol nyelven Takács Kata 11. A 54
Német nyelv Csábiné Gazdag Elvira 9. E 11

 

November 20-án, szerdán 16 órakor tájékoztatót tartunk a szülőknek a gimnázium Dísztermében.

A feladatellátási hely kódja (FEH) : 001

5 évfolyamos tanulmányi területek

02 tagozatkód: Arany János Tehetséggondozó Program
A hátrányos helyzetű diákok pályázati lehetősége. Pályázati határidő: 2019. december 11.

03 tagozatkód: magyar-angol két tanítási nyelvű
A történelem, biológia, földrajz, informatika és célnyelvi civilizáció tantárgyak oktatása angol nyelven folyik.

4 évfolyamos tanulmányi területek (tagozatok) kódjai

04 tagozatkód: német nyelvi tagozat (heti 6 óra német nyelv és +1 óra matematika)

05 tagozatkód: matematika tagozat (heti 6 óra matematika +1 óra első nyelv)

06 tagozatkód: biológia kémia tagozat (biológia óraszáma 2-2-5-6, kémia 2-4 és + 1 óra első nyelv és matematika)

07 tagozatkód: humán tagozat humán tagozat (+1 óra magyar, történelem, első nyelv és matematika)

Igazolt sportolók jó tanulmányi eredménnyel kerülhetnek a fenti osztályokba, és részt vehetnek a köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv teljesítésében.

Jelentkezés és felvétel a 9. évfolyamra

Az Eötvös József Gimnázium 9. évfolyamára jelentkezőknek a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapot kell megírniuk az írásbeli vizsgán.

A tanulóknak 2019. december 6-ig a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára .

Ez a jelentkezési lap csak a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára vonatkozik, nem helyettesíti a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lapot, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni.

A „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-ot abba a középiskolába kell benyújtani december 6-ig, ahol a nyolcadikos diák a felvételit meg kívánja írni. Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli felvételi vizsgára.

A vizsga egységesen minden középiskolákban, így az Eötvös József Gimnáziumban is
2020. január 18-án, szombaton 10 órakor lesz.

Ha a tanuló a felvételi időszakban több olyan középiskolába jelentkezik (2020. február 19-ig), amelyik előírta az előzetes írásbeli vizsgán való részvételt, akkor maga dönti el, melyik intézménybe nyújtja be az egységes írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben, a felvételi eljárás keretében hová jelentkezik majd, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. Vizsgaismétlésre nincs mód, mindenki csak egyszer tehet írásbeli vizsgát .

Azok, akik január 18-án nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán

2020. január 23-án 14 órától pótló felvételit írhatnak.

Mivel az írásbeli vizsga pontszámát a tanuló minden olyan középiskolába továbbviheti, ahová jelentkezik, és az intézmény kötelezővé tette az írásbeli vizsgán való részvételt, a feladatlapok javítását egységesen, központilag kiadott útmutató alapján végezzük. A megírt, kijavított, értékelt feladatlapot más középiskola nem kérheti be, nem értékelheti újra.

A kijavított feladatlapokat 2020. január 23-án (csütörtökön) 9-17 óráig tekinthetik meg, és tehetnek észrevételt a vizsgázók.

Ezen a napon értesülhetnek az írásbeli vizsgán elért eredményeikről , ekkor kapják meg a nevükre kiállított „Értékelő lap” -ot, amelyen a feladatonként részletezett és az összesített pontszám található.

Annak érdekében, hogy a középiskolai jelentkezési határidőt mindenki pontosan betarthassa, kérjük a felvételiző diákokat vagy szüleiket, hogy január 23-án 9 és 17 óra között személyesen vegyék át az „Értékelő lap”-okat.

Az írásbeli felvételi vizsga

2020. január 18-án 10 órakor a jelentkezők anyanyelvből és matematikából írnak központi vizsgafeladatot. A gyakorló pedagógusok és mérési szakemberek bevonásával készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

Az írásbeli vizsga 2 x 45 percet vesz igénybe.

A korábbi évek központi írásbeli feladatlapjai az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthetők az alábbi elérhetőségen:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_ feladatsorok .

Az Nkt. 4.§ 3. és 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű , illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára az iskola biztosítja a hosszabb megoldási időt, lehetővé teszi az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz alkalmazását. Kérjük, a szakértői véleményt és kérvényüket csatolják a jelentkezési laphoz, hogy a gimnázium igazgatója dönthessen az írásbeli felvételi módjáról.

A 9. osztályokba az általános felvételi eljárás során kerülhetnek be a nyolcadikosok. Jelentkezni a központilag kiadott jelentkezési lapon lehet 2020. február 19-ig.

A központi jelentkezési lap mellé kérjük, csatolják

  • a január 18-án megírt írásbeli felvételi vizsga „ Értékelő lap ”-ját vagy annak másolatát

 

Az angol két tanítási nyelvű osztályba 34 főt veszünk fel.

Az AJTP osztályba 22 főt veszünk fel.

A kettő és fél négy évfolyamos osztályba összesen 77 főt.

 

A jelentkezők rangsorolása

A központi írásbeli felvételi vizsgán és az általános iskolában elért tanulmányi eredményeket a következőképpen vesszük figyelembe a felvételi döntésünk kialakításakor a 02-es kódú Arany János csoport kivételével az összes megjelölt tagozatra (03-07) egységesen.

Az anyanyelvi és a matematikai feladatsor 50-50 pontját megduplázzuk, így az írásbeli felvételin 200 pont ot lehet szerezni. Az általános iskola felső tagozatán elért osztályzatok alapján további 100 pont adható a jelentkezőknek. A központi jelentkezési lapon közölt osztályzatokat ötödiktől a nyolcadik félévéig - a készségtárgyak kivételével (ének, rajz, testnevelés) - átlagoljuk és hússzal megszorozva egészre kerekítjük.

Például, ha minden tantárgy jeles , az átlag 5, ez 5x20=100 hozott pont; ha minden tantárgy átlaga 4,1, akkor ez 4,1x20=82 hozott pontot jelent.

Összesen tehát 300 pontot lehet elérni a felvételi során.

Az elért pontszámok alapján tanulmányi területenként külön rangsoroljuk a hozzánk jelentkezőket. A rangsorolásnál nem vesszük figyelembe, hogy az iskolánkban hányadik helyen jelölte meg az adott tagozatkódot. A korábbi évek statisztikája azt mutatta, hogy a tanulók 75-80%-át abba az iskolába és arra a tagozatra veszik fel, amelyiket az első helyen jelölt meg a győri központba beküldött jelentkezési lapon.

Pontazonosság esetén a rangsor elkészítésekor előbbre soroljuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, vagy ezt követően azt a jelentkezőt, aki tatai, vagy akinek sajátos helyzete indokolja.

Bővebb információ Gálik András igazgatóhelyettestől a 0630-3391-811-es telefonon kapható.

02 tagozatkód: Arany János Tehetséggondozó Program

Intézményünk 2020 szeptemberében egy 22 fős osztályt indít az Emberi Erőforrások Minisztériuma Arany János Tehetséggondozó Programjának keretében. E program célja, hogy segítse a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű, tehetséges diák továbbtanulását, akinek a hátrányos helyzete nem teszi lehetővé, hogy a benne rejlő átlagon felüli képességeit kibontakoztathassa.

A jelentkezés részletes feltételeit a pályázati felhívás tartalmazza.

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek olyan gimnáziumokban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Komárom-Esztergom megyében kizárólag gimnáziumunkban indul ilyen osztály. Az ide bekerülő gyerekeket egyben kollégiumunkba is felvesszük. Bejáróként nem lehet részt venni a programban, mert annak szerves része a kollégiumi élet.

A programba az általános iskolák nyújtják be a tanulók pályázatát. A jelölés részletes feltételeit az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívásában ( www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma ) és intézményünk honlapján olvashatják.

A szükséges nyomtatványok és információk intézményünkben is beszerezhetők, valamint gimnáziumunk honlapjáról
(
www.eotvos-tata.sulinet.hu ) letölthetők.

Pályázati határidő: 2019. december 11.

Kérjük azokat a tanulókat, akiknek a pályázatát hozzánk nyújtják be, hogy
2019. december 6-ig juttassák el gimnáziumunkba jelentkezési lapjukat
a központi írásbeli vizsgára.

A pályázó tanulóknak 2020. január 17-én és 18-án „bentlakásos programon" kell részt venniük.

Ennek keretében felmérjük a tanulók képességeit, alkalmasságát, szándékait. Megírják a központi írásbeli felvételi vizsgát, megismerkednek a gimnáziumban és a kollégiumban folyó munkával, tevékenységi formákkal. E hétvége teljesítménye alapján alakítjuk ki véleményünket a programba bekerülni kívánó diákokról.

A felvételi pontok kiszámításakor figyelembe vesszük az általános iskola 7. év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait magyar nyelv és irodalomból, történelemből, idegen nyelvből, matematikából és egy szabadon választott természettudományi tantárgyból (ez 25 pont lehet). Hozzáadjuk a központi írásbeli feladatlapok eredményét magyar nyelvből és matematikából ( 25-25 pont), valamint a tanulási képességeket mérő feladatok eredményét ( 25 pont ). Ennek alapján az Arany János Tehetséggondozó Programra jelentkezők a felvételi eljárásban 100 pontot szerezhetnek. A rangsorban a köznevelésről szóló törvény szerinti hátrányos helyzetű tanulók az összes pontszámuk 1,1-szeres értékével szerepelnek.

A „bentlakásos hétvége” programja

január 17. péntek

13,30 érkezés

14,00 tájékoztató a szülőknek és a diákoknak

15,00 foglalkozás a diákok számára

január 18. szombat

10,00 magyar nyelvi feladatlap megírása

11,00 matematikai feladatlap megírása

12,30 a szülők érkezése

Azok a pályázók, akik január 17-én és 18-án nekik fel nem róható ok ( orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb .) miatt nem tudtak részt venni a felvételin, 2020. január 23-án 14 órától pótló felvételit írhatnak és január 24-én „bentlakásos” programon vesznek részt.

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket arról, hogy az Arany János Tehetséggondozó Program pályázati elbírálása 2020. február 8-ig befejeződik, és az eredményről értesítjük a pályázókat.

A programba fölvett tanulók előkészítő osztállyal kezdik tanulmányaikat . Ennek keretében emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet, az informatikát, valamint a Program célkitűzéseinek megfelelően tanulásmódszertan és kommunikáció, valamint önismeretórák keretében segítséget kapnak a nehézségeik leküzdésére.

Az előkészítő év után a diákok a 4 évfolyamos gimnáziumi tagozatunk programja alapján folytatják tanulmányaikat , bármilyen továbbtanulási irányra felkészülhetnek.

Az Arany János - osztály tanulói mind a gimnáziumban, mind a kollégiumban továbbra is együtt maradnak. Tanulmányi, kulturális, közösségi és sportolási tevékenységüket az ötéves program során mindvégig támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A gimnáziumban és a kollégiumban is kiemelt figyelmet fordítunk a diákok személyiségének fejlődésére, tanulmányi haladására.

Az Arany János Tehetséggondozó Program iránt érdeklődő szülőket és diákokat is várjuk a nyílt napok rendezvényeire.

Amennyiben a jelentkezéshez további tájékoztatás szükséges, érdeklődni lehet az Eötvös József Gimnáziumban telefonon, e-mailben vagy személyesen Hévizi Márta programfelelősnél ( 06-30-432-2778 / hevizimarta69@gmail.com ).

 

Általános tudnivalók

Az idegen nyelvek oktatásáról

A gimnáziumban két idegen nyelv tanulása kötelező. A 9-12. osztályban párhuzamosan tanítjuk a két idegen nyelvet, bármilyen párosításban, de felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az első és második nyelv követelményrendszere eltérő. Ezért a korábban tanult német , illetve angol nyelv folytatását biztosítjuk első nyelvként . Második nyelvként a következő lehetőségek közül választhatnak a diákok: angol, francia, német, spanyol, orosz.

Németből és angolból továbbra is kezdő, középhaladó és haladó csoportok indulnak. Az idegen nyelveket az egyes évfolyamokon lehetőség szerint azonos tanítási órákba osztjuk be. Így a korábban tanult angol, illetve német nyelvből a tanulók valódi tudásszintjüknek megfelelő csoportokba kerülhetnek, továbbá a tanulók osztályokba történő besorolása nem korlátozza az idegen nyelvek szabad választását. A nyelvi tudásszint felmérését szeptemberben, az első tanítási héten végezzük.

A szabadon választott órakeret terhére az iskolánkba felvett minden tanuló heti 1 többletórában tanulja az első nyelvet a 9-10. évfolyamon. A gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében az emelt szintű érettségire felkészítő csoportban tanulók magas szintű nyelvtanulásra tehetnek szert. Az első és a második nyelvből is szervezünk – igény szerint –délutáni foglalkozásokat.

A megye egyetlen DSD-iskolájaként tantervbe ágyazottan lehetőséget nyújtunk diákjainknak a DSD II–vizsgára való felkészülésre (Deutsches Sprachdiplom - C1 típusú, felsőfokú nyelvvizsga) és a vizsga letételére.

Ez a nyelvvizsga a magyarországi egyetemeken többletpont megszerzését jelenti a felvételi pontszámításban, Németország egyetemein pedig a tanulmányok nyelvi alapfeltétele a DSD-vizsga.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők és a jelentkező tanulók figyelmét, hogy állami nyelvvizsgát az akkreditált nyelvvizsga központokban valamint az érettségi vizsgán az emelt szintű érettségivel szerezhetnek. Az érettségi bizonyítvány csak akkor lesz egyenértékű a B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgával, ha emelt szintű nyelvi érettségi teljesítménye 60% vagy annál jobb.

A kulturális lehetőségekről

Iskolánkban évek óta működik énekkar és képzőművészeti kör. Minden tanévben megrendezzük az iskolai szavalóversenyt és a különböző anyanyelvi versenyeket. A szülőknek gálaműsoron mutatkoznak be művészeti csoportjaink. Rendszeresek a színházlátogatások, más kulturális programok. Gyakran fogadunk neves művészeket, tudósokat, közéleti szereplőket előadások és bemutatók keretében.

A diákéletről

A gimnáziumban és a kollégiumban a diákmozgalmat a Diákönkormányzat (DÖK) szervezi. A DÖK képviseli és védi a diákok jogait, érdekeit. Az érdekvédelmet a DÖK Választmánya koordinálja, mely testületet az osztályok, valamint a gimnáziumban működő diákkörök képviselői alkotják. A DÖK Választmánya havonta ülésezik, megbeszélést folytat a diákságot érintő kérdésekről, javaslatokat tesz a diákokat érintő tantestületi döntések meghozatalához. Az évfolyamok képviselői alkotják a DÖK elnökségét, ők rendszeresen egyeztetnek az iskolavezetéssel.

A DÖK hasonlóan fontos feladata a tanítás melletti diákélet szervezése. Hagyományosan rendezi a diáknapot, az elsősök avatását, a diákkirály-választást és más kulturális programot. A DÖK támogatja öntevékeny diákkörök szerveződését, működését. Az iskolai sportversenyek, házibajnokságok jelentős részét is diákok szervezik. A DÖK feladatának érzi, hogy segítse a tanítási és a tanításon kívüli idő minél tartalmasabb eltöltését.

Sok tehetséges diák kiemelkedő sport-, kulturális vagy tanulmányi eredményéhez hozzájárult az alapítvány anyagi segítsége. A következő években is számítunk rá, hogy a szülők támogatják alapítványainkat. A szülők, a cégek a Tatai Eötvös József Tehetséggondozó Alapítvány számlájára (11740047-20111274) fizethetik be adományaikat.

 

Kollégium

Az Eötvös József Gimnázium 160 férőhellyel várja a tanulni vágyó diákokat. A kollégium alapvető szakfeladata: nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, az Eötvös József Gimnáziummal tanulói jogviszonyban levő fiatalok kollégiumi elhelyezése, 5 éves speciális tantervű kollégiumi ellátás (Arany János Tehetséggondozó Program). A tanuláshoz szükséges hátteret gazdagító programokkal, szabadidős foglalkozásokkal és jó közösséggel teremtjük meg.

A kollégisták számára biztosított a napi háromszori étkezés, az elhelyezés 3-5 ágyas szobákban, a sportolási lehetőség konditermünkben és kültéri pályákon, a főzési lehetőség a diákkonyhákon, illetve a számítógépterem és Wifi használata.

Hagyományaink, rendezvényeink és az Arany János Tehetséggondozó Program által nyújtott lehetőségek teszik egyedivé kollégiumunkat. Fontosnak tartjuk a képességek kibontakoztatását, a felsőoktatásba való bekerüléshez az esélyegyenlőség megteremtését.

A szabadidő hasznos eltöltését biztosítják szakköreink, az önképző körök, a házibajnokságok, a tehetséggondozó és a tanulást segítő foglalkozások. A kollégiumi élet rendkívül színesen, szervezett pedagógiai keretek között segíti a szocializálódás folyamatát, a személyiségfejlődést, az önállóvá válást.

A kollégium 2890 Tata, Fáklya u. 4. szám alatt található. A kollégium vezetője Lukács Zsolt. A kollégium elérhetősége: 06-30/4323480

 

Eljére

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

 

 

   

Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes